పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీ మార్గదర్శకాలు

School Management Committee details in Telugu

School Management Committee(SMC) details in Telugu – పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీ మార్గదర్శకాలు పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీలు ఎందుకు? పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీల ద్వారా బడి నిర్వహిస్తున్న ఆవాస ప్రాంతంలోని పెద్దలు, విద్యాభిమానులు, తల్లిదండ్రులు, సహకారం ద్వారా ఉపాధ్యాయులు పాఠశాల నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను సులభంగా సాధించవచ్చును. పాఠశాలకు కల్పించే...
SMC-School Management Committee Elections Norms and Guidelines

SMC-School Management Committee Elections Norms and Guidelines

Guidelines for the conduct of election for School Management Committee(SMC) in A.P. Guidelines for the conduct of election of Chairman, Vice Chairman and members of School Management Committees in the Schools (except unaided private schools) in...