పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీ మార్గదర్శకాలు

School Management Committee details in Telugu

School Management Committee(SMC) details in Telugu – పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీ మార్గదర్శకాలు పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీలు ఎందుకు? పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీల ద్వారా బడి నిర్వహిస్తున్న ఆవాస ప్రాంతంలోని పెద్దలు, విద్యాభిమానులు, తల్లిదండ్రులు, సహకారం ద్వారా ఉపాధ్యాయులు పాఠశాల నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను సులభంగా సాధించవచ్చును. పాఠశాలకు కల్పించే...